Nowohucki alfabet - pokolenia języka

Regulamin projektu

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem projektu „Nowohucki alfabet – pokolenia języka” jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków (dalej: „Organizator”). Projekt realizowany jest w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2020” Narodowego Centrum Kultury, z którego dofinansowane są działania projektu.
 2. Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, Fundacja Hesperus, XII Liceum Ogólnokształcące i XXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.
 3. Projekt realizowany jest w terminie kwiecień – październik 2020 r. na terenie Nowej Huty i jest adresowany do osób zainteresowanych historią lokalną nowohuckich dzielnic, w tym głównie dla obecnych uczniów oraz absolwentów szkół średnich zlokalizowanych na terenie Nowej Huty (tj. dzielnic XIV, XV, XVI, XVII i XVIII Krakowa)
 4. Przedmiotem regulaminu jest określenie ogólnych warunków uczestnictwa w projekcie, procedur rekrutacji oraz praw i obowiązków uczestników projektu oraz Organizatora.
 5. Podejmowane działania projektowe będą miały na celu:
  • zwiększenie świadomości na temat języka jakim się posługują współcześni nastolatkowie z Nowej Huty oraz na temat zasobu leksykalnego, jakim posługiwali się absolwenci nowohuckich liceów w czasach swojej nauki,
  • podniesienie wiedzy nowohucian i osób zainteresowanych zagadnieniami współczesnej polszczyzny na temat ewolucji słownika młodzieży uwarunkowanej zmianami historycznymi, społecznymi, informatyzacją społeczeństwa oraz akceleracją na przestrzeni 70 lat dziejów Nowej Huty,
  • podniesienie kompetencji językowych oraz wiedzy z dziedziny „żywej historii” wśród uczniów szkół średnich,
  • odkrywanie języka jako narzędzia nie tylko do opisu historii i emocji, ale wyrazu czy frazy jako bezpośredniego wykładnika dziejów i znacznika pokolenia,
  • rozwijanie świadomości nowoczesnego pojęcia patriotyzmu wśród mieszkańców dzielnic nowohuckich,
  • zaspokajanie potrzeb spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy,
  • integrację międzypokoleniową absolwentów (z różnych roczników) i obecnych uczniów szkół średnich w Nowej Hucie.
 6. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 7. Na czas ograniczeń wywołanych przez pandemię koronawirusa, projekt będzie prowadzony za pomocą narzędzi on-line: ankiet, mediów społecznościowych oraz strony projektu.

§ 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. Nie ma określonego limitu przyjęć uczestników projektu.
 2. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają poniższe kryteria:
  • w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego są uczniami szkoły średniej zlokalizowanej w Nowej Hucie (na terenie dzielnic XIV – XVIII) lub ukończyły taką szkołę
  • zapoznały się z Regulaminem projektu
  • są zainteresowane historią Nowej Huty
  • podadzą dane kontaktowe Organizatorowi projektu
  • zgodzą się na wzięcie udziału w badaniu ankietowym, kontakcie ze strony koordynatorki i badaczy zatrudnionych w projekcie oraz na uczestnictwo w spotkaniu roboczym (jesienią 2020), jak też w finale projektu – II połowa października 2020.
 3. Kryterium weryfikowane jest na podstawie deklaracji uczestnictwa, składanej przez uczestnika, w przypadku niepełnoletniego uczestnika koniecznie jest wyrażenie zgody przez prawnego opiekuna. Złożenie deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu projektu.
 4. Organizator dopuszcza możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami, których odpowiedzi w „ankiecie badawczej 1” pozostawią nadzieję na rozwój badania nad zgłoszonym zasobem leksykalnym. Osoby pozostałe będą informowane o możliwości przystąpienia do projektu w miarę możliwości przepracowania haseł przez grupę badawczą.

§ 3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych uczestników gromadzonych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu Nowohucki alfabet – pokolenia języka jest Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta z siedzibą w Krakowie, os. Zgody 1
 2. W Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie z postanowieniami RODO, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, e-mail: rodo@krakownh.pl, adres: Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta, os. Zgody 1, 31- 949 Kraków.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędnym warunkiem udziału w projekcie.
 4. Dane osobowe uczestnika/opiekuna prawnego: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu (jedynie do kontaktu w projekcie), wizerunek utrwalony w materiale fotograficzno-filmowym, zbierane są przez Ośrodek w celach realizacji projektu, celach promocyjnych działalności statutowej Ośrodka oraz dla potrzeb archiwalnych Ośrodka.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą:
  • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
  • osoby upoważnione przez Administratora danych;
  • podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji projektu i archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Uczestnikowi/Opiekunowi prawnemu uczestnika przysługuje prawo do:
  • wglądu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o przesłanie pisemnego wniosku do Inspektora Ochrony Danych (IOD);
  • żądania usunięcia danych (w zakresie zgodnym z prawem) poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora – w zakładce projektu, na stronie projektu www.nowohuckialfabet.pl oraz u koordynatorki projektu pod adresem: weronika.sliwiak-motak@krakownh.pl
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i będą aktualizowane oraz udostępniane zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieregulowanych niniejszym Regulaminem, należy do Organizatora projektu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego.

§ 5. Opis projektu

Projekt „Nowohucki alfabet – pokolenia języka” to działania międzypokoleniowe mające na celu stworzenie swoistego słownika gwary nowohuckich szkół średnich na przestrzeni zmieniających się już siedmiu dekad historii najmłodszej dzielnicy Krakowa. Do zadania zaprosimy obecnych uczniów i absolwentów nowohuckich szkół średnich – przedstawicieli różnych pokoleń. Na podstawie utworzonego korpusu leksykalnego stworzymy międzypokoleniowy słownik nowohuckiego slangu młodzieżowego uwzględniającego wyrazy związane z miejscami w Nowej Hucie, jej historią i wydarzeniami związanymi ze zmianami społecznymi na przestrzeni dekad. Hasła zostaną opracowane przez międzypokoleniowe zespoły pod okiem specjalistów w formie filmowej, nagrań audio, zdjęć oraz haseł „słownikowych”. Wyniki prac zostaną udostępnione na specjalnie stworzonej na cele projektu stronie internetowej oraz wydane w formie książkowej i rozdystrybuowane po krakowskich instytucjach kultury i szkołach średnich. Na zakończenie zaplanowano finał dla wszystkich uczestników, z pokazem krótkiej inscenizacji teatralnej opartej o hasła słownika.